Loader

INVENTARIZACIJA DVOŽIVK V JOVSIH ZAKLJUČENA

INVENTARIZACIJA DVOŽIVK V JOVSIH ZAKLJUČENA

V projektu LIFE AMPHICON smo v letih 2020 in 2021 izvedli intenzivne popise dvoživk v Jovsih, ki so del Natura 2000 območja Dobrava–Jovsi. Njihov glavni namen je bil ugotoviti izhodiščno stanje populacije ciljne vrste nižinski urh (Bombina bombina) na območju Jovsov za natančno opredelitev vseh načrtovanih varstvenih ukrepov. Že v fazi prijave projekta smo na podlagi redkih obstoječih podatkov ocenili, da je na območju prisotna zelo majhna populacija nižinskih urhov, ki ji brez izvedbe načrtovanih varstvenih ukrepov grozi izumrtje.

Ko v letu 2020 prisotnosti vrste na območju Jovsov nismo potrdili, smo raziskave v 2021 razširili na celotno območje Natura 2000. V gozdu Dobrava smo sicer našli populacijo hribskih urhov (Bombina variegata), ki je tudi kvalifikacijska vrsta za to Natura 2000 območje, nižinskih urhov pa nismo odkrili. Tudi ko smo podrobno preučili telesne značilnosti najdenih urhov, smo ugotovili da je večina živali imela lastnosti hribskih urhov, le majhen del osebkov je imel znake križancev z nižinskimi urhi. Na podlagi tega smo zaključili, da so v območju Natura 2000 Dobrava–Jovsi nižinski urhi izumrli.

Med dvoletno raziskavo smo popisovali vse vrste dvoživk in analiza je pokazala, da je tudi populacija kvalifikacijske vrste veliki pupek (Triturus carnifex) zelo majhna, izolirana in v slabem ohranitvenem stanju. V letu 2021 so bili najdeni le posamezni osebki na sedmih lokacijah, vsa obstoječa mrestišča pa so se izsušila še preden so se ličinke uspele preobraziti v odrasle živali. Edina izjema, kjer so veliki pupki uspešno zaključili razmnoževanje v letu 2021, je bilo območje novih mlak, ki smo jih v projektu vzpostavili februarja 2021.

V nadaljevanju projekta LIFE AMPHICON se bodo na območju Jovsov izvedli varstveni ukrepi za uspešno okrepitev obstoječe majhne izolirane populacije velikih pupkov, vključno s podporno vzrejo ter z vzpostavitvijo in obnovo vodnih ter kopenskih habitatov.

Foto: Tadeja Smolej