Loader

A.2 PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA TRAJNE UKREPE ZA DVOŽIVKE

Glavno aktivnost pri tej fazi bo predstavljala priprava projektne dokumentacije za štiri (od petih) projektnih cestnih odsekov (ločeno): Radensko polje, Bistra, Pako–Goričica in Podkraj. Glede na namen, velikost, kapaciteto, pričakovane vplive in ostale karakteristike bo projektna dokumentacija vsebovala različne načrte in podrobna poročila strokovnjakov. Načrti bodo podrobno predstavljeni v tehničnem poročilu ter v obliki tehničnih skic.

 

Informacije in smernice za pripravo projektne dokumentacije bodo pri trajnih ukrepih za dvoživke opredeljene v referenčnih okvirih, predstavljenih v postopkih javnega razpisa, v okviru katerega bodo izbrani izvajalci za izvedbo inženiringa.

 

Rezultati popisa izhodiščnega stanja dvoživk (A.1) bodo predstavljali osnovo za nadaljnjo pripravo projektne dokumentacije, saj bodo v njih podane mikrolokacije cestnih podhodov za dvoživke z usmerjevalnimi ograjami. Končna zasnova omenjenih struktur pa se ne bo nanašala le na dvoživke same, ampak tudi na karakteristike lokacije, kot so okoliški teren, druga infrastruktura vzdolž cestnega odseka, pobočja, robniki, prilagoditve zaradi odtokov itd. V navezavi na slednje bo potrebno natančne lokacije izvedbe trajnih ukrepov za dvoživke (podhodi, usmerjevalne ograje, z mrežo pokriti podhodi pod cestnimi križišči) v sklopu postopka načrtovanja uskladiti s strokovnjaki za dvoživke.

 

Vse predlagane projektne rešitve bo tehnično pregledal zunanji inženirski svetovalec. Popravki, ki jih bo podal, bodo vključeni v končno projektno dokumentacijo.

 

Vsi trajni ukrepi za dvoživke bodo obravnavani kot VDJK (vzdrževalna dela v javno korist), zaradi česar gradbena dovoljenja za njihovo izvedbo ne bodo potrebna. Kljub temu pa bodo v končno zasnovo projektov vključena mnenja pristojnih (lokalnih in vladnih) organov, ki bi lahko vplivala na njihov potek. Omenjena mnenja bodo v nadaljevanju upoštevana tudi med samo izvedbo trajnih ukrepov za dvoživke.

REZULTATI

SORODNE NOVICE