Loader

A.3 PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VZPOSTAVITEV/OBNOVO HABITATOV CILJNIH VRST IN KREPITEV POPULACIJ NIŽINSKEGA URHA

V okviru te akcije bo za namen pridobitve vseh dovoljenj, ki so potrebni z vidika nacionalne zakonodaje, pripravljena tehnična in administrativna dokumentacija za vzpostavitev/obnovo habitatov in podporno vzrejo.

 

Na Danskem sta za pridobitev dovoljenj za obnovo mlak pristojna Občina Nyborg (zakon o varstvu narave) in Amphi. Njuni sodelavci bodo pripravili vso potrebno dokumentacijo na podlagi načrta varstvenih ukrepov (A.1). Podobno metodo bodo v povezavi s projektno dokumentacijo za vzpostavitev/obnovo habitatov uporabili tudi slovenski upravljavci zavarovanih območij (PAMA) in VUO. V Nemčiji in Sloveniji se bodo na podlagi načrta varstvenih ukrepov (A.1) za posamezne projektne lokacije pridobila dovoljenja pristojnih organov za izvajanje ukrepov (C.1, C.2), saj tako zahteva zakon. Za namen pridobitve dovoljenj bodo pripravljeni zahtevani obrazci, podrobni zemljevidi mikrolokacij in natančni tehnični opisi vsakega ukrepa.

 

Pri umeščanju lokacij za nove mlake in upravljanju s kopenskimi habitati se bo z namenom, da se bo preprečilo negativne vplive na naravo, upoštevalo morebitno večjo naravno vrednost posameznih območij (na primer obstoječe habitate visoke vrednosti, zaščitene in/ali ogrožene živalske in rastlinske vrste). V nekaterih primerih bodo za ta namen potrebni terenski obiski lokacij s predstavniki oblasti.

 

Za vseh šest projektnih območij (SI – Slovenija, DK – Danska in DE – Nemčija) je potrebna priprava projektne dokumentacije za vzpostavitev/obnovo habitatov. Za Jovse (SI) je potrebno tudi dovoljenje za podporno vzrejo nižinskega urha.

REZULTATI

SORODNE NOVICE