Loader

A.1 POPIS IZHODIŠČNEGA STANJA VRST IN NAČRT VARSTVENIH UKREPOV ZA PROJEKTNA OBMOČJA

Za posamezna projektna območja bodo pripravljeni akcijski načrti za doseganje ciljev, povezanih z varstvom ciljnih vrst (nižinski urh, hribski urh, veliki pupek). Določila se bodo območja za upravljanje s habitati (C.1, C.2) ter prednostne lokacije za odkupe zemljišč (B.1). Za vsako projektno območje bo najprej ocenjeno izhodiščno stanje populacij in specifične habitatne zahteve ciljnih vrst, šele nato pa bodo zasnovani in izvedeni konkretni ukrepi na terenu. Izhodiščno stanje ciljnih vrst bomo opredelili z inventarizacijo mrestišč, s podatki o njihovi razširjenosti in številčnosti, opredelili bomo selitvene poti, analizirali kopenske habitate itd. Pri tem bomo beležili tudi podatke o dvoživkah iz Priloge IV Direktive o habitatih (plavček, rosnica, zelena rega) ter drugih vrstah dvoživk. Zaradi slabega poznavanja populacij ciljnih vrst na projektnih območjih so navedene aktivnosti zelo pomembne za ustrezno izvedbo ukrepov.

 

Na izbranih odsekih cest bomo spremljali selitve dvoživk, kar bo omogočilo pripravo projektne dokumentacije za izvedbo ustreznih trajnih ukrepov za dvoživke (C.4).

 

Krepitev populacij (C.3) bo prispevalo k boljšemu razmnoževalnemu uspehu in ohranitvi majhne in izolirane populacije velikega pupka v Sloveniji in nižinskega urha na Danskem.

REZULTATI

SORODNE NOVICE

  • V letu 2022 smo uspešno zaključili pripravljalno akcijo A.1 in izdelali upravljalske in akcijske načrte....

  • V projektu LIFE AMPHICON smo v letih 2020 in 2021 izvedli intenzivne popise dvoživk v Jovsih, ki so del Natura 2000 območja Dobrava–Jovsi. Njihov glavni namen je bil ugotoviti izhodiščno stanje populacije ciljne vrste nižinski urh (Bombina bombina) na območju Jovsov za natančno opredelitev vseh načrtovanih varstvenih ukrepov. Že v fazi prijave projekta smo na podlagi redkih obstoječih podatkov ocenili, da je na območju prisotna zelo majhna populacija nižinskih urhov, ki ji brez izvedbe načrtovanih varstvenih ukrepov grozi izumrtje....

  • Prve tri mlake, ki smo jih v februarju izkopali v Jovsih z namenom izboljšanja stanja populacij ciljnih vrst dvoživk v projektu LIFE AMPHICON, dobivajo novo podobo in se postopno obraščajo z rastlinjem....

  • Ob koncu pomladi objavljamo rezultate letošnjih spomladanskih prenosov in popisov dvoživk v Krajinskem parku Radensko polje na cesti R3-647, odsek 1368 Mlačevo–Rašica ob Radenskem polju. ...

  • V nacionalnem parku spodnje doline Odre je toplo in sončno vreme na mrestišča privabilo nižinske urhe....

  • Nemška ekipa (VUO in AMPHI) se je zbrala na skupnem pregledu projektnih območij ob jezeru Felchowsee. Vse raziskane lokacije so bile pri tem dokumentirane, ocenjena pa je bila tudi njihova primernost za ponovno ustvarjanje habitatov. Za namen izvedbe akcijskega načrta je bilo izbranih več lokacij (mlake) od predvidenega. Izhodišča za akcijski načrt za leto 2021 so torej zelo obetavna. ...

  • Dvoživke se selijo med različnimi habitati, ki so pomembni za njihovo preživetje. Najbolj opazne so spomladanske selitve k mrestiščem, ko se osebki nekaterih vrst skoraj istočasno odpravijo na pot. Jesenska selitev dvoživk v prezimovališča poteka bolj razpršeno in v različnih časovnih obdobjih. Ceste pogosto sekajo njihove ustaljene selitvene poti, zato v spomladanskem in jesenskem obdobju prihaja do povozov dvoživk....

  • 17. aprila 2020 smo projektni partnerji z Občine Grosuplje in Zavoda za turizem Grosuplje obiskali območje Krajinskega parka Radensko polje, kjer bodo v okviru projekta izvedeni ukrepi za izboljšanje stanja ohranjenosti dvoživk in njihovih habitatov....