Loader

B.1 NAKUP/ZAKUP ZEMLJIŠČ

Nakupljenih bo 55,8 ha zemljišč (35,8 ha v Sloveniji in 20 ha v Nemčiji), zakupljenih 7,3 ha zemljišč, za 0,3 ha zemljišč pa se bo izplačala odškodnina. V Sloveniji bodo vsa zemljišča nakupljena/zakupljena s strani javnih teles. Po koncu projekta bodo zemljišča ostala v javni lasti, dolgoročno jih bodo upravljali slovenski upravljavci zavarovanih območij (KP, KPLB in ZTG) in DRSI. VUO (DE) je že lastnik 300 ha zemljišč in ima na področju odkupa zemljišč že veliko izkušenj. V okviru projekta je predvideno, da bo kupil dodatnih 20 ha zemljišč. Kupljena zemljišča bodo last VUO (NVO za varstvo narave), ki pa se lahko v prihodnosti ukine. V tem primeru bodo kupljena zemljišča prešla v javno last.

 

V Sloveniji bodo zemljišča kupljena na projektnih območjih SI3000268 (15 ha), SI3000271 (10 ha) in SI3000171 (10,8 ha). Na zadnjem bo 7,3 ha zemljišč tudi zakupljenih. Na območju SI3000274 je predvideno še enkratno nadomestilo za približno 0,3 ha gozdnih zemljišč (C.1). Za namen akcije C.4 je v Sloveniji na območjih SI3000271 in SI3000171 predviden odkup 640 m2 zemljišč. V Nemčiji načrtujejo nakup 20 ha zemljišč v zasebni lasti, ki se nahajajo okoli Natura 2000 območja Felchowsee.

 

Kupljena/zakupljena zemljišča bodo z neposrednimi projektnimi varstvenimi aktivnostmi (akcije C) znatno prispevala k izboljšanju, vzdrževanju in/ali ponovni vzpostavitvi celovitosti omrežja Natura 2000. Nakup zemljišč je stroškovno najučinkovitejši način za doseganje želenih varstvenih učinkov ter predstavlja najboljšo izbiro za zagotovitev dolgoročne zaščite in primernega upravljanja z ustvarjenimi/obnovljenimi habitati. S primernim upravljanjem bomo zagotovili manj intenzivno rabo zemljišč. Ravno slednja namreč predstavlja eno največjih groženj dvoživkam/biotski raznovrstnosti.

REZULTATI

SORODNE NOVICE