Loader

D.2 MONITORING UČINKA PROJEKTA

Monitoring učinka projekta na ekosistemske funkcije bo izveden na podlagi kazalnikov spremljanja za posamezna projektna območja (A.1, D.1). V njegovem okviru bodo zbrani dodatni podatki o obnovitvi ekosistemov, kot je na primer splošna sprememba biotske raznovrstnosti območja. Pripravljen bo temeljni pregled kopenskih in obstoječih vodnih habitatov, ki bo zajel rastline ter različne skupine živali (vodne in kopenske nevretenčarje, dvoživke, netopirje in ptice).

 

Zbrane bodo tudi povratne informacije s strani ponudnikov turističnih storitev/produktov. Pri raziskavah se bomo posluževali kabinetnega in terenskega dela (predhodna raziskava/raziskava po opravljenih aktivnostih). Na začetku bomo analizirali predhodno socialno-ekonomsko stanje ter parametre kakovosti za spremljanje vpliva projekta na ekosisteme. Na temu primernih območjih bomo kontaktirali osebe, ki se ukvarjajo s turizmom, da nam bodo posredovale podatke o učinkovitosti lokalnih struktur/deležnikov/ljudi, ki sodelujejo na tem področju. V sklopu intervjujev z omenjenimi subjekti se bo preverjal neposreden/posreden vpliv projekta na rast zaposlovanja, dodatne vire prihodkov, pospeševanje razvoja ekoturizma, spremembe na območju in sposobnost lokalne skupnosti. Vse to s poudarkom na primerjavi s podatki, pridobljenimi v predhodni analizi. Zbrani izsledki bodo analizirani, rezultati pa objavljeni v poročilu.

 

Spremljanje biotske raznovrstnosti in drugih ekosistemskih storitev je nujno, da se lahko oceni uspešnost predlaganih rešitev, obenem pa je obvezno tudi z vidika EU.

REZULTATI

SORODNE NOVICE