Loader

PROGRAM LIFE

Program LIFE je finančni mehanizem EU, namenjen financiranju okoljskih in podnebnih ukrepov. Ustanovljen je bil leta 1992, doslej pa je bilo v njegovem okviru sofinanciranih že več kot 5.400 projektov.

 

Program LIFE je razdeljen na dva podprograma – okolje in podnebne spremembe.

 

Podprogram za okolje financira projekte, povezane z varstvom narave, zlasti s področji biotske raznovrstnosti, habitatov in vrst. Zagotavlja finančna sredstva za najboljše prakse ter pilotne in predstavitvene projekte, ki prispevajo k izvajanju direktiv EU o pticah in habitatih, Strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 ter razvoju, izvajanju in upravljanju mreže Natura 2000.

 

Projekt Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov je sofinanciran v okviru projektov LIFE za naravo in biotsko raznovrstnost.